آمار و گزارش ها
  • تعداد کل درخواست ها : کل806 جدید639 اصلاح و تمدید167
  • تعداد درخواست درحال بررسی : کارشناسان 64 متقاضی 124
  • تعداد مجوزهای صادره : کل 617 جدید 504 اصلاح و تمدید 113
  • تعداد مجوز های معتبر : 349
  • تعداد مجوز های منقضی شده : 268
  • مرکز آمار و گزارش ها